Contacteer ons via het contactformulier

Spot On hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en respecteert uw privacy.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe we omgaan met deze persoonsgegevens. We doen er alles aan aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Spot On houdt zich in alle gevallen aan de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit betekent dat:

 • wij uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. In deze privacyverklaring wordt beschreven welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welke doelen deze worden aangewend;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • wij telkens vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • wij passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, wij u hierop willen wijzen en wij deze rechten respecteren.

Als Spot On zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:
Spot On vzw
Leuvensestraat 5 bus 2
3010 Kessel-Lo
info@spotontoneel.be

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Spot On verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Voor de praktische organisatie van onze activiteiten
 • Voor het opstellen van statistieken om onze activiteiten beter af te stemmen om onze doelgroep
 • Voor statistieken betreffende de website en het intranet
 • Voor het versturen van nieuwsbrieven
 • Voor verzekeringsdoeleinden voor medewerkers van Spot On

Voor de bovenstaande doelstellingen worden mogelijk de volgende persoonlijke gegevens verwerkt:

 • Persoonlijke gegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail;
 • Gegevens vermeld op uw identiteitskaart: identiteitskaartnummer, rijksregisternummer, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit
 • IP-adres

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Voor statistieken van de website en intranet wordt de laatste byte van het IP-adres geanonimiseerd. Bij een reservaties of het gebruik van het intranet voor onze medewerkers wordt het volledig IP-adres bijgehouden.

Verstrekken aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het hosten van onze website en intranetinfrastructuur
 • het verspreiden van nieuwsbrieven
 • communicatie via e-mail over uw reservatie voor een van onze activiteiten
 • het opslaan van persoonsgegevens in een cloud-oplossing met strikte toegangscontrole
 • het aangaan van een verzekering voor medewerkers

We geven geen persoonsgegevens door aan derde partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten, tenzij:

 • we hier wettelijk toe worden verplicht of
 • u ons hier uitdrukkelijk de toestemming voor geeft
  (U heeft het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.)

Met de betrokken partijen (verwerkers) maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Bewaartermijn

Spot On bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De gegevens worden niet langer dan 5 jaar bijgehouden en worden nadien geanonimiseerd om verdere statistieken mogelijk te maken zonder uw rechten te schaden.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben. Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe u contact met ons kunt opnemen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Om uw identiteit te controleren vragen wij u om een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen. We raden u sterk aan om daarbij uw pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.

Tevens kunt u bezwaar (verzet) aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of een van onze verwerkers hiervan op de hoogte te brengen.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of - in uw opdracht - direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Wijziging privacyverklaring

Spot On kan haar privacyverklaring wijzigen.